نگاهی قومی به سنت های جاده ژرمن تاونبر ایده بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) “ایمان در جاده” منصفانه تحقیق جالب است کدام ممکن است در آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله ای در فلوریدا {انجام شده} است. کیتی دی چندین سال را صرف تجزیه و تحلیل در جاده Germantown، یکی اجتناب کرده اند عجیب و غریب ترین جاده های شهر کرد.

موضوع تجزیه و تحلیل او ساختمانهای کلیسا، کنیسه‌ها، مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معابد فراوانی است کدام ممکن است {در این} جاده واقع شده است‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدان اجتناب کرده اند همه ادیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلک‌ها انصافاًً آزادانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تحمیل مزاحمت برای یکدیگر عبادت می‌کنند. کارکرد نهادی این معابد اجتناب کرده اند توجه نویسنده در اطراف نیست; موقعیت آنها در کمک به ایتام، نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده آنها برای انجام ورزش های خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جانبه.

این کتاب ملاحظه ما را به این موضوع جلب می‌تنبل کدام ممکن است چگونه جوامع مذهبی تحمل تأثیر شرایط بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان‌های عظیم‌تر قرار می‌گیرند. چگونگی آسانسور این جوامع را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی ورزش اعضای آنها در مشکل های مختلف مسکن شهری.

در مقدمه کتاب آمده است: «شهر یکی اجتناب کرده اند مهمترین پدیده های بشری است کدام ممکن است تأثیر شگرفی بر سبک مسکن، تشکیلات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مسکن روانشناختی انسان داشته است، اجتناب کرده اند این رو تحقیق مسکن شهری صرفاً تجزیه و تحلیل مسکن شهری نیست. پدیده‌ای فرعی در مسکن انسان، با این حال مسکن شهری، به‌ویژه در مناطق شهری.» تعیین کنید غالب مسکن بشر در دنیای اخیر است. به طور گسترده، تحقیق شهری در ایران بر مفاهیمی یادآور این سیستم‌ریزی، رشد، سرمایه، شهری محور است. مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند دوگانگی تلفیقی سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدسی استفاده کنیم، تحقیق شهری در ایران تا حد زیادی بر جهان‌ها محور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی در اتصال همراه خود صورت‌بندی عمومی محله (شهر، روستا هر دو عشایر) اندیشه در مورد می‌شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدس

این دلیل است همراه خود ساختار ایده ها خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید برجسته یادآور شهرهای مذهبی (همراه خود تاکید بر مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قم) به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است بین شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهب اتصال معنادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معناداری {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرکت، تجزیه و تحلیل دین در شهر به محیط تحت فشار قرار گرفت است تحقیق انسان شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دین به خوبی آرم داده است کدام ممکن است بین صورت بندی عمومی مسکن اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن ساکنان اتصال فوق العاده شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثری موجود است. این ساده منصفانه موضوع خصوصی نیست، اما علاوه بر این چون آن است دی {در این} کتاب دلیل می دهد، موقعیت فوق العاده شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثری در مسکن اجتماعی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در فضاهای شهری دارد. به همین دلیل محبوبیت حیات دینی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت دین در امتحان شده‌های درونی تنظیم‌های شهری ۹ تنها برای درک بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی پدیده‌های شهری فوق العاده ضروری است، اما علاوه بر این برای هر پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ریزی شهری حیاتی است.

این موضوع در محله ایرانی کدام ممکن است نهادهای مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن مذهبی به بخش بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه حیاتی شهر تغییر شده‌اند، شدید‌تر است. امید است تخلیه چنین آثاری زمینه را برای رشد تحقیق دین شهری فراهم آورد، مطالعاتی کدام ممکن است عمدتاً در تحقیق شهری مغفول مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند حضور شدید پژوهشگران {در این} بخش تحقیق جدید در ایران است.

نویسنده در مقدمه کتاب می گوید: «در پاییز سال ۲۰۰۴، برای خوشامدگویی به گروه جدیدی اجتناب کرده اند دانشجویانی کدام ممکن است به دبیرستان تحقیق دینی لوتری در فیلادلفیا آمده بودند، کنار هم قرار دادن شدم. تخصص من “کلیسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله” است. این منطقه اجتناب کرده اند فرآیند‌شناسی علوم اجتماعی برای بررسی زمینه‌های اجتماعی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عرف‌های الهیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی، همراه خود هدف کمک به رهبران دینی نوظهور برای تحمیل منصفانه چارچوب الهیات کلی برای مقابله همراه خود پیچیدگی‌های محله بشری استفاده می‌تنبل. هدف من در آن سال این بود کدام ممکن است داده ها آموزان را همراه خود زمینه ای کدام ممکن است در آن درس خوانده بودند شناخته شده کنم به همان اندازه موقعیت رئیس دینی را بر عهده بگیرند. این احساس جاده ژرمن تاون بود. دانشجویان زیادی اجتناب کرده اند خارج اجتناب کرده اند جهان آمده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من اجتناب کرده اند آنها خواستم کدام ممکن است به اهمیت محل قرارگیری ملاحظه کنند. در کلاسی کدام ممکن است در آن نشسته اند، قابل دستیابی است صدای آژیر را در جاده همراه خود صدای بلند بشنوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین جابجایی به فاوا برای اسپرسو، همراه خود افرادی گذراندن شوند کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنها به سختی پول بخواهند: همه اینها بخشی اجتناب کرده اند آموزش آنهاست. این تخصص آموزشی احتمالاً همراه خود تخصص آموزشی آنها در آیووا، کارولینای جنوبی هر دو حتی مؤسسه شیکاگو منحصر به فرد است. محل قرارگیری هر دو زمینه آموزش ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در دوران شروع ام، کتاب گرامر جاده الیجا اندرسون را به داده ها آموزان معاصر وارد دادم به همان اندازه ذهنشان را کنار هم قرار دادن کنند.

این کتاب نگاهی قوم نگارانه به سنت های خیابانی ژرمن تاون دارد. برای سود مطالعه کتاب برای او یا او، مجموعه ای اجتناب کرده اند عکسها را همراه خود هدف اصلی بر جوامع مذهبی جاده ژرمن تاون کنار هم قرار دادن کرده ام. برای همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکل عکس اجتناب کرده اند این جاده همراه خود دوستم اد کا نبوی، درمانگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکاس مودب صحبت کردم. همراه خود وجود اینکه ۲۵ سال است در جاده ژرمن تاون مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کرده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فراگیر آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراگیر آن تجزیه و تحلیل کرده‌ام، با این حال دیدن این عکس‌ها اجتناب کرده اند این منظره آشنای جاده به من دیدگاه متفاوتی داد. این مقدماتی باری بود کدام ممکن است متوجه شدم در محل قرارگیری هایی کدام ممکن است صدها بار بازدید کرده ام، گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت فراوانی موجود است. اشخاص حقیقی، سازه ها، نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از ساختمان های مختلفی موجود است. این مجموعه اجتناب کرده اند مناطق، آیین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف های مذهبی شادی ها انگیزتر اجتناب کرده اند آن چیزی بود کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کردم. “Wormantown منصفانه جاده محله است – منصفانه تنظیم “سرزنده، پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری اصلاح”.

کتاب «ایمان در جاده» نوشته کیتی دی همراه خود تفسیر سینا بوستانی در ۳۰۸ صفحه به بهای ۶۵ هزار تومان توسط معاونت تحقیق باکلاس اجتماعی شهرداری تهران آشکار شد.