«همسران پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشوایان آسمان» به بازار کتاب آمدندبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) محل کار سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغات اداره تبلیغات اسلامی در قم کتاب «همسران زمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رؤسای آسمانها (رفتار رهبران شهدای حفاظت مقدس در خانوار)» به قلم رضا آبیار را تهیه کرد. توسط موسسه حیاط پشتی کتاب در ۱۰۸ صفحه آشکار شده است.

ستاره سبک مسکن شهید همچنان در آسمان جان های متعدد می درخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این ستاره ها راه استراحت را می یابند. لحظاتی مختصر با این حال همراه خود استاندارد شهدا در خانوار بهتر از الگوهای رفتاری محله امروزی را حاضر می دهیم.

این کتاب دربرگیرنده سبک های همزیستی پیشوایان شهدای هشت سال حفاظت مقدس است کدام ممکن است در گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردار خانوار نمود پیدا کرده است.

این مجموعه محوری توحید، ولایت، معاد، پرهیز اجتناب کرده اند گناه، تقوا، تنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارا همراه خود شوهر، مدارا همراه خود شوهر، ابراز عشق به شوهر، پاداش دادن به شوهر، کمک به شوهر در انجام امور منزل، شکرگزاری است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام اجتناب کرده اند شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه جویی نکردن اجتناب کرده اند شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز تشکر اجتناب کرده اند شریک زندگی نیکوکار کدام ممکن است در سخنان پیشوایان شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق خانوادگی آنان منعکس است اجتناب کرده اند اسبابک ها مفید در برخورداری اجتناب کرده اند مسکن خوب است.

یکی اجتناب کرده اند عملکرد های این کتاب اینجا است کدام ممکن است نویسنده ضمن مستندسازی آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات، موضوعات شخصی را همراه خود قلمی آزاد، به خاطرات انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی می آراید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوه های لذت اجتناب کرده اند مسکن بهشتی را ترسیم می تنبل به همان اندازه پیام های آن به دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار خوانندگان برسد. خوشایند بنشینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثری ابدی داشته باشید.

نویسنده در مقدمه این تأثیر معرفی شده است است: این متن همراه خود هدف تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای سیره ممکن شهدا شناخته شده به عنوان الگوهای مؤثر خانوار به روز ترتیب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است زوج های جوان را اجتناب کرده اند توانایی های عروسی سودآور آگاه سازد.

گزیده هایی اجتناب کرده اند کتاب
شریک زندگی شهید محمدابراهیم همت کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری شهید در امور منزل را اجتناب کرده اند خوش اخلاقی وی اشاره کردن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: نزدیک عملیات خیبر بود، زمستان زمستان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسلام آباد غرب بودیم، وقتی بازگشت. خونه چشمای زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه اش نشون میداد کدام ممکن است تعدادی از روزه نخوابیده.شبها میخواستم وعده های غذایی مناسب کنم ولی نگذاشت.دستمو گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پایین گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد:امشب مال منه. برگرد به همان اندازه اجتناب کرده اند خجالتت در بیای.» گفتم: «با این حال بعد اجتناب کرده اند این همه مدت تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوفته شدی…» نگذاشت حرفم را تمام کنم. سفره را خودش بینداز. وعده های غذایی را درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آورد. همراه خود حوصله. غذای مهدی را سرو کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفره را چید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چای را آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همه بیایید.

شهید منوچهر مدق کدام ممکن است وظیفه پشتیبانی اجتناب کرده اند لشکر ۲۷ محمد رسول الله (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) را بر عهده دارد، در سخنانی اولویت شخصی را برای همسرش خاص کرد. همسرش می گوید: منوچهر به ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن ما خیلی کنجکاوی داشت، همراه خود رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف هایش به ممکن است می ذکر شد: «فرشته! هیچکس {در این} دنیا برای ممکن است بیشتر اجتناب کرده اند باشی نیست. “ممکن است آرزو می کنم این عشق را در عشق خدا بیاورم.” ترکش هایی جدا مرکز منوچهر بود کدام ممکن است نتوانستند سطح بیاورند. وقتی به تیکه هایی کدام ممکن است به دلش بود حسادت می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گفتم کاش ممکن است جای آن ترکش ها بودم، می ذکر شد: اینها جدا دلم است، باشی در دلم هستی.