«هوای روزهای ممکن است» در گام دوم
چاپ دوم کتاب «هوای روزهای ممکن است»؛ انتشارات شهید کاظمی خاطرات جانباز مدافع حرم امیرحسین حاج نصیری را آشکار کرد.