وبینار کتابخانه کلی در فردای بیشتر برگزار تبدیل می شودوبینار همراه خود عنوان «کتابخانه‌های کلی در امتحان شده برای فردای بیشتر: مواجهه همراه خود کتابخانه‌های کلی همراه خود ۴ مشکل غول پیکر» اجتناب کرده اند مجموعه نشست‌های کنوانسیون بین‌المللی طراحی و بهبود ارائه دهندگان کتابخانه‌های کلی؛ الگوها، تجربیات و مفهوم ها؛ عملا برگزار شد.