ورزشی کردن مسکن همراه خود ذهنیت محدود هر دو بی نهایت؟


بر ایده مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) شاید در نظر گرفته شده نکنید کدام ممکن است نوشتن چنین کتابی حیاتی است، از در کل گذشته تاریخی بشریت صدها مزایای تأمل بی حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حصر را دیده ایم. پیدایش جوامع مقاوم، پیشرفت های آموزشی، پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتشافات فضایی همه نتیجه امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری گروه های بزرگی بود کدام ممکن است با بیرون اطلاع اجتناب کرده اند نوک کارشان حول عالی هدف مشترک کروی هم آمدند.

شناخته شده به عنوان مثال، اگر عالی فضاپیما پس اجتناب کرده اند پرتاب سقوط تدریجی، ما اجتناب کرده اند آن ایراد می گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها امتحان شده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پس اجتناب کرده اند پرتاب موفقیت آمیز، به پیشرفت شخصی شکسته نشده می دهیم. ما این کار را ۹ به خاطر وعده پاداش نوک سال، اما علاوه بر این به این انگیزه انجام دادیم کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند هدفی بهتر اجتناب کرده اند خودمان بافت می‌کردیم، چیزی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی ما باقی خواهد ماند. همراه خود این جاری کار همراه خود دید بی نهایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت توسط همه انجام نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به امتحان شده زیادی دارد. این شخصیت انسان است کدام ممکن است جستجو در راه رفع های بلافاصله برای مشکلات آزاردهنده باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پیشبرد جاه طلبی هایمان، انتخاب ما پیروزی بلافاصله است.

انگیزه نویسنده برای نگارش این کتاب تنظیم بازخورد مدافعان وضعیت فعلی نبود، اما علاوه بر این تا حد زیادی گردآوری کسانی بود کدام ممکن است مایلند وضعیت فعلی را به مشکل بکشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیتی را متفاوت آن کنند کدام ممکن است کت و شلوار همراه خود خواستن عمیق انسانی ما به ایمنی تا حد زیادی باشد. ما آمده ایم به همان اندازه برای هدفی بهتر اجتناب کرده اند خودمان عملکرد ورزشی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری را به نفع شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار مان فراهم کنیم. این واقعیت کدام ممکن است در خدمت بهتر از چیز خوب در مورد شخص، نمایندگی، جوامع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشریت است.

این کتاب برای ادغام کردن یازده فصل است، عناوین آنها: ورزشی های محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نهایت، هدف بالا، هدف چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه چیزی نیست، دروازه بان، رئوس مطالب جدیدی اجتناب کرده اند وظیفه در قبال اقدام، آرزو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها، نیروی کار های مورد اعتقاد، فروپاشی اخلاقی، عالی حریف خوب. تاب آوری وجودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت برای مدیریت.

اگر به متعدد اجتناب کرده اند رهبران شخصی گوش دهیم، گویی نمی دانند در چه ورزشی هایی بوده اند. مدام اجتناب کرده اند پیروزی پدرم صحبت می کنند. تمام ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علامت های آنها برای شکست دادن رقبا است. همراه خود دیدن آنها نفر اول می شوند. آنها نمی دانند کدام ممکن است در ورزشی های با بیرون جاده نوک، همه اینها غیرقابل دستیابی است.

در فصل اول این کتاب می خوانیم: «هرجا حداقل ۲ شرکت کننده داشته باشیم، ورزشی آغاز تبدیل می شود، ۲ نوع ورزشی داریم: ورزشی های محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی های بی نهایت، مشخصه های ورزشی های محدود به این رئوس مطالب است: گیمرها آنها شناسایی شده است هستند. اصول ثابتی موجود است.هدفی موجود است کدام ممکن است توسط هر ۲ طرف در ورزشی هماهنگی شده است وقتی این هدف به بازو به اینجا رسید ورزشی به نوک می رسد.مثلاً فوتبال عالی ورزشی منع شده است.گیمرها هر نیروی کار عالی لباس می پوشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی در پایین قابل تعیین هستند. اصول تحت سلطه بر ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوران به فرماندهی اجرای این اصول هستند. همه گیمرها موافق هستند کدام ممکن است طبق اصول ورزشی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت نقض اصول جریمه می شوند.همه می دانند کدام ممکن است هر تیمی کدام ممکن است در طولانی مدت ورزشی گل های بیشتری به ثمر برساند به دست آورد {خواهد بود}. ، ورزشی تمام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه برای اسکان می توسعه. در ورزشی های محدود همه وقت ابتدا، میانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک موجود است. با این حال در ورزشی های بی نهایت، گیمرها شناسایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشناخته وجود دارند. خیر اصول خاص هر دو هماهنگی شده ای موجود است. “بالقوه است اصول هر دو قوانینی وجود داشته باشد. مقررات تحت سلطه بر رفتار گیمرها است، با این حال محدودیت های این اصول آنقدر در عمق است کدام ممکن است هر بازیکنی ممکن است هر طور کدام ممکن است تمایل دارد رفتار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهد این اصول را زیر پا بگذارد، چیزی ندارد.

این کتاب در طولانی مدت می‌گوید: “مسکن ما منع شده است با این حال مسکن بی نهایت است. ما گیمرها محدودی در ورزشی مسکن بی نهایت هستیم. می‌آییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌رویم، متولد می‌شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌میریم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن همراه خود ما هر دو با بیرون ما شکسته نشده دارد. گیمرها عکس نیز وجود دارند. برخی اجتناب کرده اند آنها حریفان ما هستند، ما اجتناب کرده اند پیروزی لذت می بریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند باخت غصه می خوریم، با این حال فردایی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم به ورزشی شکسته نشده دهیم به همان اندازه روزی کدام ممکن است بتوانیم در مسابقه بمانیم، بدون در نظر گرفتن چقدر پول می بریم، بدون در نظر گرفتن چگونه توانایی زیادی به بازو می آوریم بدون در نظر گرفتن چقدر بهبود می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کدام اجتناب کرده اند ما در ورزشی مسکن به دست آورد نامیده نمی شویم. در هر ورزشی غیر اجتناب کرده اند ورزشی مسکن ما ۲ محدوده داریم مناسب است ما نخواهیم کرد قواعد ورزشی را محدوده کنیم، با این حال می‌توانیم جایی کدام ممکن است می‌خواهیم ورزشی کنیم هر دو می‌توانیم نحوه ورزشی را محدوده کنیم. ورزشی مسکن به سختی منحصر به فرد است. {در این} ورزشی، ما ساده عالی محدوده داریم. “خواه یا نه می‌خواهیم همراه خود آن مسکن کنیم. عالی ذهنیت محدود هر دو بی نهایت؟”

کتاب «ورزشی بی نهایت» نوشته «سایمون سینک» همراه خود تفسیر آیرضا خاکساران به هزینه ۵۶۰۰۰ تومان در ۲۲۴ صفحه اجتناب کرده اند سوی نشر تحقق یافته است آشکار شد.