وزیر سنت به ۲ شهر خراسان رضوی بازدید می تنبلهمزمان همراه خود بازدید جهان ای رئیس جمهور به خراسان رضوی، وزیر سنت و ارشاد اسلامی شناخته شده به عنوان مشاور رئیس جمهور به شهرهای باخرز و تباد در استان خراسان رضوی بازدید می تنبل.