وزیر سنت و ارشاد اسلامی همراه خود بازنگری آیین نامه ها و اصول و اصلاح دستورالعمل ایجاد چاپخانه موافقت می تنبل.وزیر سنت و ارشاد اسلامی در دیدار نوروزی همراه خود هیات مدیره صفحه بحث مطبوعات همراه خود تجزیه و تحلیل آئین نامه ها، آیین نامه ها و {دستورالعمل ها} و علاوه بر این اصلاح دستورالعمل راه اندازی چاپخانه ها موافقت کرد.