وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مقام شامخ شهدای هویزا ادای احترام کردوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از آبادان وارد مرز چزابا شد و از موکب دی.
آویزان است

‌ ‌ ‌ ‌ ‌

یادآور می شود: وزیر فرهنگ و رهبری اسلامی خوزستان فردا از دیگر شهرهای استان دیدن می کند.