رژیم لاغری سریع

ولایت فقیه شکسته نشده نهضت انبیا استسردار شهید رضا شرقی در بخشی اجتناب کرده اند وصیت نامه شخصی گفت: ممکن است تداوم نهضت انبیا را ولایت فقیه می دانم و محموله تولید دیگری ارائه می دهیم برادران و خواهرانم نسبت به خروج اجتناب کرده اند روحانیت هشدار می دهم.