پرسش و پاسخ چهارشنبه: آیا من برای همیشه کالری شماری می کنم؟


س: نکته این است که من در مورد واقعیت شمارش هر کالری برای همیشه فکر می کردم. من هرگز نمی خواهم دوباره آنقدر بزرگ شوم ، اما چقدر واقع بین است؟

ارسال پرسش و پاسخ چهارشنبه: آیا برای همیشه کالری شماری می کنم؟ اولین بار در راهنمای دختران سیاه برای کاهش وزن ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید