پرونده شناسایی بخش در سراسر جهان “سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران” تحریک کردن شد.جایگزین پرونده شناسایی ناشران، مؤسسات زیبایی شناختی، بنیادها، صفحه بحث ها، مؤسسات انتشاراتی، مؤسسات ادبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فعالان زیبایی شناختی در جهان در سراسر جهان ممکن است در بخش در سراسر جهان «سی امین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران» تحریک کردن شود.