پرونده عنوان ناشران خانه برای نمایندگی در «سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه کتاب تهران» تحریک کردن شدبر مقدمه داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) بر مقدمه گفتن ستاد سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران، ناشران متقاضی نمایندگی در سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران می توانند همراه خود برای مشاوره مکان ketab.ir را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده عنوان، شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط حضور {در این} نمایشگاه را بیانیه کنند.

پرونده عنوان ناشران برای نمایندگی در «سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران» اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۵ فروردین یکپارچه دارد.

سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران به ۲ صورت فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال برگزار تبدیل می شود

«سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران» به ۲ صورت فیزیکی در محل مصلای امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در سامانه نمایشگاهی به صورت کتابی برگزار تبدیل می شود. ناشران در یک واحد درگاه واحد {در این} نمایشگاه پرونده عنوان می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نویسنده مجاز به نمایندگی در هر ۲ قالب نمایشگاهی (فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ساده به صورت پیش اعتقاد بر مقدمه اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات نمایشگاه می باشد.

سال اساس حاضر کتاب های کالا به صورت فیزیکی در این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه، کتاب های آشکار شده در سال ۱۳۹۷ به بعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت دیجیتال کتاب های آشکار شده در سال ۱۳۹۱ به بعد است.

ناشران می توانند جهت کسب دانش اصولاً همراه خود وسط پاسخگویی «سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران» همراه خود شماره تلفن ۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ تصمیم حاصل نمایند.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است «سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران» اجتناب کرده اند ۳۱ اردیبهشت به همان اندازه اردیبهشت ۱۴۰۱ در مصلای امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظام انجیل برگزار تبدیل می شود.