پیگیری مطالبات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دومین دوسالانه شهید حاج قاسم سلیمانیدبیر اجرایی دومین دوسالانه محدوده آثار برتر پژوهشی حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام تصریح کرد: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نهایت فینال فاصله جایزه شهید سلیمانی به همه مقیاس ردیابی کرد. تجزیه و تحلیل. در جهان حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام. {به دلیل} اصولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی بودن آن مباحث، به همان اندازه بالا سیکل دوم آن ها را پیگیری کردیم.