چاپ دوم کتاب «تطبیق قاعده نفی سبیل در قوانین افغانستان و سند استراتژی ایالات متحده»گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) چاپ دوم کتاب «تطبیق قاعده نفی سبیل بر قوانین افغانستان و سند راهبردی آمریکا» نوشته سید امیرحسین حسینی ترکستانی تهیه شده توسط پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. و توسط انتشارات مؤسسه منتشر شده و دارای ۴۳۰ صفحه می باشد.

در فقه سیاسی اسلام به اصل نفی سلطه، نفی سبیل گفته می شود. اصل نفی سبیل اساس سیاست خارجی و بین المللی اسلام است; زیرا اسلام همواره به استقلال و عزت مسلمانان توجه داشته و اجازه نمی دهد که بیگانگان بر مسلمانان مسلط شوند و در اداره آنها نفوذ داشته باشند.

هدف این کتاب بررسی سیطره سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و اطلاعاتی غیر مسلمانان بر مسلمانان با توجه به مبانی فقه اهل بیت(ع) و دیدگاه فقهی و سیاسی فقها است.

ملاک در این تحقیق بررسی کاربرد قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل اساسی حاکم بر کلیه معاملات، سیاست ها، احکام و شرع، عرفی، قوانین عقلایی در قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان و در نتیجه اثبات می شود. نامشروع بودن اشغال خارجی در یک کشور اسلامی یعنی افغانستان.

این اثر در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول که به مفاهیم و کلیات اختصاص دارد، ضمن معرفی کشور افغانستان ( نفوس، مذهب، زبان، هویت ملی، قوانین)، مفهوم و تعریف قاعده نفی سبیل را تبیین نموده و در نهایت به آن پرداخته است. با قاعده قاعده نفی سبیل.

مؤلف در فصل دوم این کتاب که با عنوان «اسناد قاعده نفی سبیل» نام دارد، از قرآن، سنت، عقل و اجماع به عنوان این اسناد یاد کرده است.

فصل سوم این اثر با عنوان «فقه و احکام تطبیقی ​​قاعده نفی سبیل» است که در این باب و در قسمت فقه مباحثی از جمله صلاحیت غیر مسلمانان بر مسلمانان، زوال غیر مسلمانان مطرح شده است. حق قصاص، احکام غیر مسلمانان، غلبه غیر مسلمانان در عقود و معاملات، اثبات حق میانجی گری برای غیر مسلمانان، ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و … حق قصاص برای غیر مسلمانان توضیح داده شد.

در ادامه بحث های این باب، احکام تطبیقی ​​ذکر شده است که عبارتند از: «نفی سبیل به معنای رفع و امتناع»، «کرامت و احترام مؤمن»، «نفی سبیل; جهاد دفاعی و تهاجمی، «نفی سبیل; امور خاص و عام»، «انکار سبیل مشکوک و محتمل»، «انکار سبیل; ضمانت و وجوب تلف، «نفی سبیل و اصل تشخیص دولت غیر مسلمان»، «نفی سبیل; «شبکه‌های سایبری و تسلط احتمالی»، «نفی سبیل و صلح جهانی».

در فصل چهارم «تطبیق قاعده نفی سبیل و قوانین افغانستان» مطرح شده و در آن راستا موضوعی تحت عنوان «نفی سبیل و قانون اساسی» نوشته شده است که در آن اسلام استقلال و آزادی ذکر شده است. سپس «نفی سبیل و قانون تجارت» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس «نفی سبیل و قانون مدنی» مطرح شد.

در ادامه این فصل، قوانین مربوط به نفی سبیل و احوال شخصیه شیعه، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، موافقتنامه امنیتی امریکا و افغانستان، نفی سبیل و قوانین مبارزه با پولشویی و عواید ناشی از جرم، نفی سبیل در قوانین چک شرح داده شده است. , نفی سبیل و قانون موسسات غیردولتی , نفی سبیل و قانون گمرک و نفی سبیل و قانون جزایی ( تعزیرات ).

در پایان این اثر و در بخش ضمیمه ها، متن کامل توافقنامه و سند استراتژیک امریکا و افغانستان در هشت بخش ارائه شده است.