چرا باید در عصر شک و تردید مذهبی باشیم؟خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نگاهی به معانی بازسازی شده دین در دنیای امروز; ما تفاوت دیدگاه را درک می کنیم. پدیده جامعه شناسی فرهنگی تولد دین را بیشتر در روابط جمعی می بیند و فروید معتقد است که دین نوعی فرافکنی ذهن انسان است. مارکس می گوید دین نتیجه عوامل اقتصادی است و امیل دورکیم معتقد است که دین نتیجه قدرت اجتماعی جامعه است. در جوامع جدید دین از نظر دگرگونی اهمیت پیدا می کند و به نوعی «فرقه دینی شخصی» ایجاد می کند. به عقیده صاحب نظران این حوزه، دین یکی از نیروهایی است که احساس تعهد اخلاقی را برای حمایت از خواسته های جامعه فراهم می کند. مولفه ای است که در موقعیت های تهدید کننده نظم اجتماعی استفاده می شود. در ادامه بسته پیشنهادی ابنا در مورد کارکرد دین را می خوانید.