چرا رانت جویی غیر از مولد، پاداش دهنده است؟بر مقدمه بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) این کتاب در سال ۲۰۱۷ توسط جی استندینگ، درک تحقیق بهبود در دانشگاه تحقیق شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفریقایی لندن (SOAS) آشکار شده است. این کتاب همراه خود نگاهی انتقادی به آنچه واقعاً در نظام سرمایه داری غرب می گذرد، امتحان شده می تدریجی توسعه رو به انبساط رانت خواری را در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله نظام مالیاتی، نظام نوآوری، بدهی، دارایی ها کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام جدید به تصویر بکشد. بازار کار در چارچوب اقتصاد سیاسی، به همین دلیل ۵ دروغ سرمایه داری رانتی را آشکار کردن می تدریجی.

نگارنده در فصول مختلف بر شکست نظام meting out درآمد به نفع بازار سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد نوع جدیدی اجتناب کرده اند استثمار طبقات زیرین محله تاکید می تدریجی. او تقابل سرمایه داری رانتی را نبرد طبقه پریکارد برای تحمیل منصفانه سیستم جدید meting out درآمد از آن آگاه است. تعارضی کدام ممکن است در آن انبساط ثابت کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور تبدیل می شود، نابرابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی مقیاس را کاهش می دهد. اساساً، سرمایه داری رانتی جذاب است. ادبیات نئولیبرال مزیت بازارهای آزاد را توسعه داد. همراه خود این جاری، نئولیبرال ها نامحبوب ترین سیستم بازاری را کدام ممکن است ممکن است تحمیل کرده اند. این سوراخ چگونه تحمیل تبدیل می شود؟

خواننده باید چندین ایده انتقادی را {در این} کتاب لحاظ تدریجی کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله این ایده ها، ​​ایده فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آن همراه خود بهبود است. نکته اینجاست کدام ممکن است برای ضرب و شتم فاجعه های بهبود نیافتگی باید همه عامل را اجتناب کرده اند دریچه تحقیق در درجه بهبود مورد توجه قرار گرفت کنیم. بعد از همه مدل های این کتاب نیز قابل توجه نیستند. {در این} کتاب، روبرو شدن به معنای واقعی کلمه هستند بر نوع خاص فساد اجتناب کرده اند منظر فساد سرمایه داری رانتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد سرمایه داری رفیق، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ایده فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده حیاتی عکس کدام ممکن است برای طرح کلی کانون های بی نظیر در تذکر می گیرم، تاکید می تدریجی. مشارکت در داده ها جهان، ایده سرمایه داری مرتب سازی محدود شده است، به مشاوره وی، او اجتناب کرده اند سطح عطف کنوانسیون برتون وودز متولد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} به بلوغ رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در کل ۴ دهه جدیدترین به مرحله ای رسیده است. در اندازه جهانی بدیهی تبدیل می شود. اجتناب کرده اند شر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات جانبی خلاص شوید.

حکمت عکس کدام ممکن است اقتصاد سیاسی را برای درک بیشتر این کتاب به دیدگاهی رمزگشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء بخش تغییر می تدریجی اینجا است کدام ممکن است می گوید اجازه دهید به اتصال اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش در تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت نیز مورد توجه قرار گرفت کنیم. به این انجمن، مشخص است کدام ممکن است ترتیبات مکرر به تخصص فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می پردازد.

نکته مهم عکس کدام ممکن است {در این} کتاب جای تحقیق قابل توجه دارد اینجا است کدام ممکن است باب تأمل کسب اطلاعات در مورد ایده سرمایه داری را می گشاید. افرادی که همراه خود آثار شهید مرتضی مطهری شناخته شده هستند، می دانند کدام ممکن است این شخص عظیم در کتاب معااج شخصی همراه خود عنوان مروری بر اقتصاد اسلامی خطاب به متفکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفکران مسلمان خاص می تدریجی کدام ممکن است اگر درک حتی تحویل داده شده است ای اجتناب کرده اند سرمایه داری دقیق نداشته باشیم، قابل دستیابی است. نیاز خروج اجتناب کرده اند شرایطی کدام ممکن است ایشان همراه خود ایده نه گفتن مسلمین فرموله کرده است را درک نمی کنیم.

نکته عکس کدام ممکن است در مطالعه این کتاب باید به آن تمرکز کرد، هشدار عمیق استندینگ در تجزیه و تحلیل نوع نئولیبرالیسم رایج در کشورهای اقتصادی اجتناب کرده اند کشورهای رایج در کشورهای در جاری بهبود رانت جو است. بعد از همه او {در این} تأثیر به ظاهر‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز‌های بیشتر اینها نئولیبرالیسم نیز ردیابی می‌تدریجی، قابل مقایسه با ظاهر‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز‌هایی کدام ممکن است در ایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن سرمایه‌داری در کشورهای اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود نیافته موجود است کدام ممکن است شاید مفید باشد. با این حال آنچه {در این} کتاب به توجه می خورد اینجا است کدام ممکن است بسیار قدرتمند کارکرد نئولیبرالیسم به محیط راندن ورزش های تولیدی فناورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر ورود به پول دسترس در بازار سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول به موتور سیکلت خلق خوب ارزش است.

وی دلیل داد کدام ممکن است ابزاری کدام ممکن است سرمایه داری رانتی برای پیشبرد این مسیر فاجعه بار در اصل کار قرار داده است، تحمیل ضعیف کاذب سرمایه همراه خود بستگی به متعدد اجتناب کرده اند انواع فریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعلی است. امیدوارم اجتناب کرده اند این زوایای افرادی که اتفاقات سه دهه قبلی در ایران را نیز تخصص کرده اند، آن را حاضر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه فرآیند آموزشی حاضر کنند.

فرشاد مومنی در مقدمه این کتاب می نویسد: «در اقتصاد سیاسی بهبود، یکی اجتناب کرده اند حیاتی ترین امتیازات، حضور در تجزیه و تحلیل مناسب وسط همراه خود محورهای بی نظیر مشکلات ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اقتصاد جهان است. به نظر می رسد مانند است همراه خود ملاحظه به کشورمان در بخش های تأمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادسازی {در این} زمینه کارهای زیادی داریم…به همین دلیل برای محقق بخشنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمتکش خواستار امتحان شده هایی است کدام ممکن است این باور را قابل دستیابی می سازد. در جریان این امتحان شده ها تأثیر فوق العاده ارزشمند گای استندینگ {در این} کتاب ممکن است یکی اجتناب کرده اند عناوینی باشد کدام ممکن است اگر سنجیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مبتنی بر داده ها روانشناختی عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جانبه اندیشه در مورد شود، ممکن است ما را به ایجاد فاجعه بی نظیر سوق دهد. مراکزی در اقتصاد سیاسی ایران

ممکن است شخصاً نویسنده این کتاب را نزدیک به ۴ دهه پیش در نشست های سالانه گروه در سراسر جهان کار تحقق کردم. او در آن زمان ها چالش تحقیقاتی شخصی را با اشاره به تأثیرات نابرابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابرابر SAP ترتیب کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین راستا حدود ۵ کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه گزارش تحلیلی فوق العاده ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعادی را به گروه در سراسر جهان حاضر کرده بود کدام ممکن است همه آنها آشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار شد. فوق العاده خوشایند پذیرفته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طیف وسیعی مواجه شدند. به همین دلیل، این نویسنده دارای سابقه تمدید شده در زمینه امتیازات درمورد به بخش کار، بازار کار، کار، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد سیاسی بهبود استنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسواسی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این دریچه در نقد این سیستم تهاجم ساختاری حاضر می تدریجی. اجتناب کرده اند جمله ارزشمندترین آثار چهارگانه «آشکار شده در یک واحد دهه پیش توسط گروه جهانی کار».

فساد در نظام سرمایه داری: چرا رانت جویی غیر از کار مولد پاداش داده تبدیل می شود؟ The Guy Standing Corporation را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر آن توسط فرزانه چاربند در ۴۷۲ صفحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هزینه ۹۶۰۰۰ تومان اجتناب کرده اند سوی نویسنده نهادی به بازار نشر در دسترس بودن شد.