چه زیباتر اجتناب کرده اند ضربه تیغ ابرو در حرم؟ شعر افشین علاء توسط شاهد بی نظیربر مقدمه تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) افشین پس اجتناب کرده اند حادثه تروریستی مشهد شعری همراه خود عنوان «روی زانو ممکن است رضا علیه السلام» سروده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وصف شهید حجت الاسلام اصلانی نوشته است:

خواه یا نه شاه الدین اجتناب کرده اند کربلا به حرم سر خورد؟
ظهر عاشورا بود کدام ممکن است پایم در حرم گریه می کرد؟

در حیاط هشتمین ماه بین پایین افتاد
مجروح همراه خود چاقو در حرم

یاران زهرا در خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر گیر کرده اند
بازو به بازو، رو در رو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلو به پهلو در حرم

ناراضی دل فلز بیقرار شد جواهر شاد شد
در حرم مورد توهین آهو قرار گرفت

او جان شخصی را فدای دستور ممکن است کرد
سرش را روی زانو در حرم {به سمت} رضا بلند می تدریجی

نظرسنجی توسط سلطان طوس بردن شد، با این حال اکنون
بازو بر خون مردگان حرم بگذار

وقتی او بر تشک نشست، بالهای فرشتگان فرش شد
خون همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برس در حرم جاری بود

در احاطه حرم پرواز می تدریجی، مثل کبوتر بال می زند
هر ساعت شب ستاره ها به همان اندازه قیامت می درخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرم سوسو می زنند

از در حال مرگ همراه خود شاه خوبان روز مرخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلوت
چه زیباتر اجتناب کرده اند ضربه تیغ ابرو در حرم؟

او در عشق غرق در خون است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در گناه
هر کدام ممکن است در حرم ممکن است بمیرد در حرم است…