رژیم لاغری سریع

چگونه مکانیسم های ادراک در قالب عالی الگوی مدرن اصلاح می تنبل{در این} کتاب، مکانیسم‌های اصلاح ادراک در قالب عالی پارادایم ابتکاری بیشتر مبتنی بر علم شناختی تشریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داده شده است. هدف بی نظیر مترجمان حاضر رویکرد آموزشی از محسوس، عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیع نویسنده کتاب بود.