کتابداران اجتناب کرده اند تحولات اجتماعی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری استقبال می کنند


به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) فارسپیشگفتار نهمین کنوانسیون در سراسر جهان «طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود شرکت ها کتابخانه های نهایی: الگوها، تجربیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم ها» چهارشنبه (۱۷ آوریل)، همراه خود عنوان «کتابخانه های نهایی در امتحان شده برای فردای بیشتر: مواجهه همراه خود کتابخانه های نهایی همراه خود ۴ مشکل غول پیکر»، اصلاح شده توسط لویدا گارسیا فابو، مشاور کتابخانه‌های بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس زودتر صفحه بحث کتابخانه‌های آمریکا توسط لیلی سیفی، دانشیار دانشکده برگند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر آموزشی کنوانسیون به میزبانی شیراز.

سیفی همراه خود تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: کنفرانس در سراسر جهان بهبود شرکت ها کتابخانه های نهایی: الگوها، تجربیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم ها همراه خود حضور وبینارهای بسیاری خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان همراه خود حضور سخنرانان عالی، ۲۷ به همان اندازه ۲۸ اردیبهشت ماه در شیراز برگزار تبدیل می شود. اجتناب کرده اند کشورهای مختلف.. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران برگزار تبدیل می شود.


دبیر آموزشی کنفرانس همراه خود ردیابی به برگزاری نهمین پیش کنوانسیون اظهار داشت: {در این} نشست همراه خود حضور لوید گارسیا فابو همراه خود الگوهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کتابخانه های کشورهای مختلف دیده اند همراه خود عنوان ۴ غول پیکر شناخته شده می شویم. مشکل ها’. “.


لویدا گارسیا فابو همراه خود ردیابی به همه‌گیری کرونا اظهار داشت: این همه‌گیری جایگزین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های زیادی را برای ما تحمیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها جدیدی را تحمیل می‌تدریجی کدام ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای دیجیتال شرکت ها جدیدی را به مشتریان حاضر می‌تدریجی.


گارسیا فابو همراه خود ردیابی به مشکل تغییر دیجیتال اظهار داشت: «این مشکل برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیشتر اجتناب کرده اند شرکت ها کتابخانه استفاده شده است.

علاوه بر این به مشکل‌های ابعاد دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت جامعه‌های متصل به کتابخانه‌ها، حمایت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی‌های دیجیتال کارگران کتابخانه ردیابی کرد.


رئیس سابق صفحه بحث کتابداران آمریکا اظهار داشت: بهبود دیجیتال فرصتی را برای جوامع کودک تحمیل کرده {است تا} اجتناب کرده اند طریق کتابخانه ها به جامعه های غول پیکر متصل شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما توانسته ایم شرکت ها را بهبود دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کتابخانه را اجتناب کرده اند طریق استارت آپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دهندگان شرکت ها بهبود دهیم. در ابتدا اجتناب کرده اند آنلاین برای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان گویی تحت وب استفاده می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرور زمان این شرکت ها افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها ما به فاصله های روزی مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده جدا کردن شد.


وی همراه خود ردیابی به ساختار تعدیل اظهار داشت: {در این} کتابخانه ها ساختار های بهبود فوق العاده خوبی حاضر شد کدام ممکن است در کارگاه های مختلف، قصه گویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… می توان به آن است ردیابی کرد. این فاجعه محاصره خواستن به بستری برتر برای تحمیل، اختراع، تخلیه، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت داده ها آزادانه برای رفع مشکلات پیچیده در خدمت بشریت را اصلاح داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به افزایش شرکت ها کمک کرده است.


گارسیا فابو همراه خود ردیابی به کتابخانه نهایی لا اظهار داشت: این کتابخانه تعهد ای را اجرا می تدریجی کدام ممکن است ورود سرراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایگان به داده ها، مفهوم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب ها را در هر گوشه ای اجتناب کرده اند شهر برای توانمندسازی، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی مردمان لوازم. عصری کدام ممکن است کتابخانه‌ها برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت کار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان این فناوری مشابه یک فناوری حرکت‌گرا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه‌ها به این امر کمک می‌کنند.


وی همراه خود ردیابی به وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها کتابخانه لا اظهار داشت: برابری جنسیتی یکی اجتناب کرده اند آن نیازها است. متعاقباً ورزش های توانمندسازی زنان اجتناب کرده اند طریق کارگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های اجتماعی اجرا تبدیل می شود. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند نیازها ورزش مالی، خواستار حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرما تقریباً همراه خود همکاری نهادهای مختلف است. کتابخانه در امتحان شده {است تا} کاستی ها را به حداقل برساند، {در این} راستا، کتابخانه ورود رایگان به تمامی شرایطی کدام ممکن است امکان ورود به داده ها، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود رایگان را لوازم، فراهم کرده است.


گارسیا فابو همراه خود ردیابی به مشکل حمایت اجتناب کرده اند گروه اظهار داشت: حمایت اجتناب کرده اند گروه علاوه بر این مشکل می‌تواند فرصتی باشد کدام ممکن است همراه خود اصلاح شرایط کاری، مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های جدیدی را تحمیل تدریجی.


یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند راه های کارآمد بهبود شرکت ها ما همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ورود به داده های فناوری است. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند احساسی افزار سلامت اشخاص حقیقی می توانند اجتناب کرده اند راه در اطراف همراه خود دکتر ارتباط برقرار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این سیستم های مختلف مشکلات بیماری شخصی را همراه خود دکتر {در میان} بگذارند، این شرکت ها برای تمامی مناطق شهری، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرپذیر… بدون هیچ هزینه ای به راحتی در دسترس است است.


وی شکسته نشده داد: کتابخانه لا اجتناب کرده اند طریق صفحه fb شخصی به سوالات نهایی مشتریان پاسخ می دهد کدام ممکن است علاوه بر این زبان انگلیسی، به زبان اسپانیایی نیز شرکت ها حاضر می دهد. شرکت ها اشتراک را اشاره کردن کنید. اعضای کتابخانه همراه خود صنوبر ارزش اشتراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش شناسایی تحت وب کتاب های می خواست شخصی را برای صنوبر بسته های شخصی اکتسابی می کنند.


وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند جمله مشکلاتی کدام ممکن است باعث شیوع این بیماری شده است، اتوماسیون هر دو مکانیزه شدن است. ربات های حال در کتابخانه کتاب ها را حمل می کنند، به سوالات مشتریان پاسخ می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه ای اجتناب کرده اند داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها هستند. این ربات ها در دانشکده مهندسی دانشکده فلوریدا جنوبی مورد استفاده قرار می گیرند کدام ممکن است داده ها آموزان اجتناب کرده اند طریق آنها درس های آموزشی مختلف را یاد می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه کار همراه خود آنها را می آموزند.


وی همراه خود ردیابی به مشکل توانایی های کارگری اظهار داشت: در زمان همه گیری کرونا متوجه شدیم کدام ممکن است نیازمند همکاری، همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت جمعی هستیم. این همکاری در نتیجه همکاری در عمق در آموزش تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکل، کسب تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل راه های جدید برای افزایش شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده این مسیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تحت وب احتمالاً وجود خواهد داشت. {همه ما} باید در یک واحد گروه مشترک همراه خود هم کار کنیم.


گارسیا فابو همراه خود ردیابی به بررسی {انجام شده} در دانشکده ایالتی مونتانا به تعهد الگوریتم سواد رسانه ای ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} تعهد داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها را تجزیه و تحلیل کردند. به این انجمن آنها توانستند متوجه شوند کدام ممکن است الگوریتم جامعه دیجیتال آنقدر قادر مطلق است کدام ممکن است ممکن است یک قهقهه هر دو خرید و فروش را افزایش هر دو کاهش دهد.


رئیس سابق صفحه بحث کتابخانه آمریکا افزود: “همراه خود همکاری مشترک می توانیم به آنچه می خواهیم کف دست یابیم. تحمیل شرکت ها همراه خود استاندارد درهم آمدن است همکاری همه اعضای مجموعه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شرکت ها مجموعه درهم آمدن است هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قابل اعتقاد است. مدیریت دیجیتالی بلند مدت. همراه خود کاهش ارزش ها می توانیم به افزایش شرکت ها کتابخانه کمک کنیم. خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در جستجوی شرکت ها بیشتر {کمک می کند}. اگر توانایی های اجباری را ندارید، تمام این امتحان شده ها برای اجرای یک تعهد کارآمد {خواهد بود}. بی فایده


گارسیا فابو شکسته نشده داد: ما باید شخصی را همراه خود شرایط حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت وفق دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به این سیستم های بهبود در عمق فناوری در امروز پایبند نباشیم، عقب خواهیم ماند. ارتباط سودآور فوق العاده حیاتی است از در نتیجه اصلاحات در عمق ای تبدیل می شود، دید مثبتی را نسبت به معما تحمیل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به الگو موفقیت کمک تدریجی.


وی همراه خود ردیابی به اهمیت همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اظهار داشت: همدلی فوق العاده حیاتی است از شخصی را غیر از مخاطبی کدام ممکن است {به سمت} ما می آید قرار می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانیم کدام ممکن است باید به حرف آنها گوش دهیم، اصلاح کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آنها را یاد بگیریم به همان اندازه شرکت ها تحمیل کنیم. .» بیایید صنوبر کنیم. توسل به توانایی فوق العاده حیاتی است از در نتیجه همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تا حد زیادی تبدیل می شود. معما باید اجتناب کرده اند داستان خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهایی کدام ممکن است برای افزایش تعهد انجام داده اید آگاه باشد.


گارسیا وو همراه خود ردیابی به اهمیت اشخاص حقیقی رنسانس تاکید کرد: “ما به اشخاص حقیقی رنسانس خواستن داریم. این اشخاص حقیقی فوق العاده انعطاف پذیر، سرسخت، دلسوز، اجتماعی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند چیزهای جدیدی را در گروه های مختلف نمایندگی تحمیل کنند. اصلاح کنید. جامعه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها اجتماعی ما را ببینید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای حفظ} آن معما تاثیر خوش بینانه جدیدی بر روی معما تحمیل تدریجی.


وی همراه خود ردیابی به تغییراتی کدام ممکن است فناوری دیجیتال در بلند مدت تحمیل خواهد کرد، اظهار داشت: {نیروی کار} چگونه توانایی برقراری ارجاع به تجهیزات های دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها با اشاره به آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت کار همراه خود روبات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشین‌هایی کدام ممکن است آنها می‌سازند؟» برای کشف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن توانایی‌های کار همراه خود آن‌ها، بسیار زیاد اجتناب کرده اند اصول اخلاقی باید تجزیه و تحلیل شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه می‌خواهیم به این هدف برسیم؟


مشاور کتابخانه‌های بین‌المللی به کتابداران طرفدار کرد: تنها چیزی کدام ممکن است می‌خواهم به کتابداران طرفدار کنم اینجا است کدام ممکن است همکاری کنند، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق باشند، اصول را بازنگری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات اجتماعی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را در اتصال همراه خود امتیازات بپذیرند. بر جریان بی نظیر هدف اصلی کنید، مفهوم های آنها را همراه خود پیشرفت های جدید تطبیق دهید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام کتابخانه را همراه خود فناوری برای بیشتر شدن پیش ببرید. خواهیم شد این انتظارات را در کتابخانه ها همراه خود ابزارها، جامعه های اجتماعی محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات در اطراف اطلاعاتی برآورده کنیم.


اجباری به اشاره کردن است هشت مونتاژ اول این کنفرانس همراه خود موضوعات «قوانین طراحی شرکت ها در کتابخانه های نهایی: ملاحظه به از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت مشتریان»، «رویکرد پوشش گذاران برای بهبود شرکت ها کتابخانه های نهایی»، «ارتباط زیرساخت های نهایی نهایی» برگزار شد. شرکت ها کتابخانه‌ای برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشر» «شرکت ها بازاریابی» در کتابخانه‌های نهایی»، «طراحی شرکت ها فراملی»، «موقعیت ورزش‌های داوطلبانه در بهبود شرکت ها کتابخانه‌های نهایی در پاکستان»، «پتانسیل ها الهام‌بخش در کتابخانه نهایی کوئینزلند در استرالیا» » را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کتابخانه های نسلی». کتابداران در صربستان در کل همه گیری COVID-19 همراه خود حضور اساتید خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان برگزار شدند.