رژیم لاغری سریع

کتابی کسب اطلاعات در مورد تحریف واقعیت در رسانه‌هاراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسم افشای دستان پایین پرده روایت‌ها در رسانه‌هاعلی شاکر، مترجم کتاب «رسانه‌های مغرض» معتقد است؛ این کتاب همراه خود بیانی دراماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصه‌وار سعی می‌تدریجی راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسم افشای دستان پایین پرده‌ روایت‌ها را به ما بیاموزد. در همین جاری همراه خود مثال‌های فراوانی نماد می‌دهد کدام ممکن است کدام روایت‌ها در امریکا خطا بوده.