کتاب «ارزیابی دموکراسی شهرمدار همراه خود دموکراسی هدفمند» آشکار شد.بر مقدمه داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) تحلیل تطبیقی ​​چگونگی، پیامدها، مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب تعیین کنید‌گیری لیبرال دموکراسی آنگلوساکسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنگلوساکسون، پیامدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای آن در قالب سخنرانی همراه خود عنوان «ارزیابی دموکراسی شهری همراه خود تأکید بر دموکراسی» تأثیر شرزاد بک World Philosophy آشکار شده توسط مکان زیبایی شناختی Sudnet.

در بخشی اجتناب کرده اند این کتاب می خوانیم:

چرا «دموکراسی» شناخته شده به عنوان یک ایده فلسفی تنها در برخی جوامع نهادینه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جوامع مختلف نمودهای متفاوتی پیدا می تنبل؟ چرا «دموکراسی» در برخی جوامع «اجتناب کرده اند زیرین به بالا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شهرمحور» است، با این حال در برخی جوامع «بالا باز کردن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «سرمایه محور» است؟ مزایای «دموکراسی شهرمحور» را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب «دموکراسی های سرمایه داری» چیست؟ {در این} سخنرانی پس اجتناب کرده اند تحلیل توضیحات پیدایش این ۲ نوع مختلف دموکراسی، نتایج، مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص تبدیل می شود کدام ممکن است دموکراسی، در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند یک ایده سیاسی شناخته شده به عنوان ابزاری برای حکومت، است. یک زیبایی شناختی ایده شناخته شده به عنوان یک روش اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در غیاب «دموکراسی زیبایی شناختی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منش دموکراتیک»، «دموکراسی سیاسی» شخصی به تعیین کنید جدیدی اجتناب کرده اند «ظلم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «دموکراسی مرکزگرا» تغییر می‌شود کدام ممکن است شهرها را نادیده می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به آن کانون توجه می‌تنبل. به پایتخت {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخلاف «روح فلسفی دموکراسی» است.

واژگان کلیدی: دموکراسی، شهر، دموکراسی شهرمدار، محله مدنی {در این} سخنرانی پس اجتناب کرده اند دقیق اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه توکویل در «فلسفه سیاسی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات دقیق وی، به قالب «سوالات اساسی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل «برابری مناصب» می پردازد. چون آن است او همراه خود اولین دارایی های دموکراسی آنگلوساکسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنگلو-آمریکایی اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار دارد. «برابری وضعیت اشخاص حقیقی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاط از اشراف زاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان دوره ای در محله بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نابرابری وضعیت اشخاص حقیقی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید سد غیرقابل حرکت بین از اشراف زاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان دوره ای در محله فرانسه است. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت واژه «جنتلمن» در بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا همراه خود فرانسه استفاده می‌شود. اصطلاح «عروسی طبقات مختلف» برای توضیح دادن چشم انداز طبقه از اشراف زاده ها نسبت به توده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال آنها همراه خود یکدیگر به کار می‌رود.

در یکپارچه «شهرسازی» شناخته شده به عنوان عملکرد بی نظیر «دموکراسی آنگلوساکسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنگلوساکسون» در بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مرکزگرایی» شناخته شده به عنوان عملکرد بی نظیر «دموکراسی قاره‌ای» در فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات آن تجزیه و تحلیل می‌شود. . تداوم «دموکراسی شهری» تجزیه و تحلیل تبدیل می شود. او در همین جا دلیل می دهد کدام ممکن است چرا «دموکراسی زیبایی شناختی» یعنی «خلق، آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات دموکراتیک» انگیزه بی نظیر پیدایش، قابلیت ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی «دموکراسی معتدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر شهری محور» است. در یکپارچه، مزایای «دموکراسی شهری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب «دموکراسی مرکزی» تجزیه و تحلیل می‌شود.

محتوای این دوره ها عبارتند اجتناب کرده اند:

۱. مقالات فدرال: فدرالیسم برای ارتباطات، ۹ فصل.

۲. جیمز مدیسون، فدرال رزرو شماره یک;

۳. پیش سوراخ بینی های از واقعی تکامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس های آن در دموکراسی در آمریکا.

۴. برابری در منشأ شناخته شده به عنوان خاستگاه اولین دموکراسی آنگلوساکسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنگلوساکسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز بین دموکراسی در آمریکا، بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانسه؛

۵. ارکان دموکراسی آنگلوساکسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیبرالیسم آنگلو-آمریکایی (تمدن، مذهب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای دموکراسی شهری.

۶. پیامدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب هدف اصلی در فرانسه؛

۷. اریک زمور، رئیس جمهور ۲۰۲۲ انتخابات فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر آزادی؛

۸. انقلاب فرانسه: اشتیاق برای برابری (به جای آن آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات بی وفا.