کتاب جدید رضا داوری اردکانی چاپ شده شد


کتاب جدید رضا داوری اردکانی منتشر شد
بر ایده تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در مقدمه این کتاب ۲۱۶ صفحه ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی نشر روزگار نو چاپ شده شده است: آزادی جایی نیست کدام ممکن است اجتناب کرده اند جایی به جای آن تولید دیگری حرکت کنیم. آزادی توسط خودم تکنیک به جایی نمی برد. از خانه آزادی روح مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روح تامین نشود آزادی در آن خانه {نمی تواند} مسکن تدریجی. آزادی دقیق ساده چیزی نیست کدام ممکن است باید شناخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش کرد. اما علاوه بر این امر وجودی است کدام ممکن است پیوسته همراه خود ارواح انسان پیوند خورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر روح بخواهد آنقدر غیبت می تدریجی کدام ممکن است صاحب آزادی روح شخصی را به بازی کردن عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی می اندازد.

{در این} صورت مخالفان چگونه می توانند آن را بردن کنند؟

اگر مقصود اینجا است کدام ممکن است ظالمان راه آزادی را بسته اند، خواه یا نه بیشتر نیست کدام ممکن است بگوییم چون آزادی {وجود ندارد}، استبداد احتمال پیروزی دارد؟ آزادی هیچ جا در بازار نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان آن را در بسته کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اسکان برد. حتی مطالعه کتاب های فلسفه سیاسی کدام ممکن است حدس و گمان به توسط فلاسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گروه های علما انجام شود، برای حضور در آزادی کافی نیست. آزادی اجتناب کرده اند تذکر سیاسی در توافق همراه خود نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط اجتماعی آزاد به بازو می آید. در صورت عدم وجود چنین سیستمی باید اجتناب کرده اند تذکر امکان آن مورد ملاحظه قرار گیرد.