رژیم لاغری سریع

«کتاب‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه» همراه خود راه اندازی شد ۵۱ کتاب در دنیای آنلاین ما ۲ ساله شدبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی فرهنگسرای اندیشه، کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش آن در همه سطوح یکی اجتناب کرده اند بهتر از اقداماتی است کدام ممکن است برای کتاب‌خوان کردن گروه می‌توان انجام داد. نهادینه کردن سنت بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش بیشتر مردم به توصیه «یار مهربان» در سبد باکلاس شخصی، تعهد مهمی است کدام ممکن است بر دوش نهادهای باکلاس، رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما قرار دارد.

اگرچه عده‌ای ادامه دارد هم اجتناب کرده اند مطالعه کتاب سرباز می‌زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از استفاده اجتناب کرده اند این رسانه مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست سراغ تولید دیگری رسانه‌های ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم محتوا می‌توسعه با این حال می‌توان همراه خود طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای اقدامات راهگشای باکلاس این سوراخ را پُر کرد. 

فرهنگسرای اندیشه در راستای حضور در این هدف را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش کتاب بین بیشتر مردم ویژه این سیستم «کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه» را طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا کرده است. این ویژه این سیستم به راه اندازی شد کتاب‌های بخش ادبیات داستانی در دنیای آنلاین ما می‌پردازد. براین ایده، ویدئوکلیپ‌هایی دانستن درباره متنوع اجتناب کرده اند بهتر از کتاب‌های به راحتی در دسترس است ارائه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخلیه در دنیای آنلاین ما داده ها بیشتری اجتناب کرده اند این آثار را در اختیار کنجکاوی‌مندان قرار می‌دهد. 

«کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه» امتحان شده کرده {است تا} ضمن استفاده اجتناب کرده اند قابلیت‌های دنیای آنلاین ما محفلی برای ملاحظه به موضوع کتابخوانی، راه اندازی شد کتاب‌های سودمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار شاخص را فراهم تنبل. 

تاکنون ۵۱ اجرا اجتناب کرده اند این ویژه این سیستم به همت کتابخانه فرهنگسرای اندیشه انجام شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۷ اقدام در سال ۹۹، ۲۷ اقدام در سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ اقدام در بهار امسال به همان اندازه به در این زمان است. این این سیستم در سال ۱۴۰۱ نیز همراه خود راه اندازی شد بهتر از کتاب‌های بخش داستانی یکپارچه ممکن است داشته باشد.