کتاب سه جلدی «تفسیر همراه خود آفتاب قرآن» در نماز جمعه تهران تهیه شد.


یک کتاب ارسال شده است
بر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) روز نوزدهم فروردین در محیط نماز جمعه در یکی اجتناب کرده اند محافل سیاسی دانشکده تهران، کتاب سه جلدی «تفسیر همراه خود آفتاب قرآن» حاضر شد. این کتاب توسط سید محمد حسین راجی، عبدالرسول کشمیری، محسن فوجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند محققان موسسه راهبردی سعده گردآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تألیف شده است.

{در این} کتاب ۳۰ موضوع تبیین همراه خود الهام اجتناب کرده اند ۳۰ آیه اجتناب کرده اند ۳۰ جزء قرآن محدوده شده است کدام ممکن است به اختصار به برخی اجتناب کرده اند مباحث تفسیری ردیابی می تدریجی.

کتاب تفسیر به آفتاب قرآن در سه جلد خاص شده است، وسائل دلیل، مباحثی کدام ممکن است باید دلیل داده شود، چیستی آنها، اهمیت جهاد در تفسیر، قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی تفسیر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل تفسیر.