کتاب «سیصد و شصت و شش روز همراه خود پیامبر عزیزمان» چاپ شده شد.
کتاب «سیصد و شصت و شش روز همراه خود پیامبر گرامی ما» مشتمل بر ۳۶۶ داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکایت اجتناب کرده اند زندگانی رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله برای گروه سنی «ج» چاپ شده شد.