کتاب «مشکل شر» در حال ترجمه است.


کتاب «مشکل شر» در حال ترجمه است.
گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب پرسش از شر نوشته مایکل تولی، انتشارات کمبریج پرس و کمبریج بنیادهای فلسفه دین با ترجمه مجید صمدی منتشر شده است.

موضوع کتاب ارائه علت شر از نوع منطقی مسئله است. نگارنده بر این باور است که وجود حیوانات شیطانی که باهوش هستند، اما شخص محسوب نمی شوند، هرگونه دفاع و تئودیسی را ناموفق می سازد. زیرا به گفته وی، تنها رنج های قابل توجیه، مصائبی است که یک عامل فهیم و شخصی به دلیل نقصان های اخلاقی و سوء استفاده از اختیارات مستحق آن باشد.

بدیهی است که حیوانات باهوش اما غیرشخصی، که هیچ عامل اخلاقی را نمی توان به آنها نسبت داد، نمی توانند مستحق رنج باشند. بنابراین، رنج آنها نابجاست و وجود خدای توانا، دانا و خیرخواه را نقض می کند.