کتاب مصور «روزهای درگیری مبارک» چاپ شده شد.
کتاب مصور «روزهای درگیری سعید» تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایگاه کتاب مصور ایران سدا در اختیار کنجکاوی مندان قرار گرفته است.