کسب مهارت های فردی، اجتماعی و زندگی در کشور خالی استرضا تبریزی در این نشست گفت: بر اساس یافته ها و تحقیقات باید از مهارت های هنری به نحوی برای آموزش مفاهیم و موضوعات مختلف به کودکان استفاده کنیم. مهارت های هنری بسیار موثر است. بهترین سن برای یادگیری کودکان قبل از دبستان است. موضوعی که در کشور ما جای آن بسیار خالی است، کسب مهارت های فردی، اجتماعی و زندگی است.