کنفرانس کتب آموزشی آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروس تخصصی در صفحه بحث ناشران آموزشی برگزار شدامین آصفی، سرپرست اجرایی صفحه بحث ناشران آموزشی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)وی همراه خود ردیابی به این سیستم های صفحه بحث در ایام نوروز اظهار داشت: برای امسال این سیستم های خوبی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر تنظیم در حاضر شرکت ها هستیم.

وی شکسته نشده داد: بعد از همه طی ۲ سال قبلی {به دلیل} شیوع بیماری عروق کرونر نتوانستیم متنوع اجتناب کرده اند کارها را انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود کاهش موج این بیماری بتوانیم آن را اجرایی کنیم. بخش بزرگی اجتناب کرده اند این سیستم های ما است.”

آصفی در ادعا ای همراه خود خاص اینکه امتحان شده می کنیم ورزش های مالی صفحه بحث را افزایش دهیم، اظهار داشت: همراه خود این کار جستجو در حاضر شرکت ها بیشتر به اعضا هستیم کدام ممکن است برای ادغام کردن تهیه کاغذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل تعاونی تواند به شما کمک کند اقتصاد نشر آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای صفحه بحث است.

وی تاکید کرد: در سال‌های قبلی صفحه بحث در کار با هم همراه خود وزارتخانه‌های آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی مجموعه‌ای اجتناب کرده اند اقدامات را {دنبال کرد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز جستجو در افزایش کار با هم همراه خود مدیران این وزارتخانه‌ها هستیم.

آصفی همراه خود ردیابی به لزوم آسانسور بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرات آن، تصریح کرد: همراه خود افزایش همجواری بخش دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی، مزیت ۲ طرف افزایش خواهد یافت، به همین دلیل امتحان شده می کنیم برای اعضا این سیستم ریزی داشته باشیم. چیزهای خوشایند قبلی.”

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند برگزاری کنفرانس کتاب های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این کنفرانس همراه خود مشارکت وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اولین {در این} زمینه تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم {در این} زمینه به نتیجه برسیم. بلند مدت ی نزدیک.” همراه خود همکاری معاونت زیبایی شناختی

آصفی علاوه بر این همراه خود ردیابی به برگزاری فاصله های تخصصی آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی برای ناشران آموزشی خاطرنشان کرد: این دوران ها همراه خود هدف ارتقای ورزش ناشران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست اندرکاران در زمینه نشر کتاب های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک آموزشی همراه خود مشارکت وزارت علوم برگزار تبدیل می شود. سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور اسلامی. راهنمایی.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به برگزاری سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران در اردیبهشت ماه شکسته نشده داد: امیدواریم پس اجتناب کرده اند ۲ سال وقفه شاهد اتفاقات خوبی برای صنعت نشر باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث ورزش های خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرباری را در برگزاری این نمایشگاه انجام دهد. نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران، نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های مختلفی برای آن اندیشه در مورد ایم.

آصفی علاوه بر این توجه انداز ۱۴۰۱ صنعت نشر را تشریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امیدواریم امسال کدام ممکن است نمایشگاه کتاب به صورت فیزیکی برگزار تبدیل می شود، ناشران کتاب های شخصی را به حاضر بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کالا برسانند.

وی اظهار داشت: این اراده آغاز خوبی برای سال جدید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقدینگی را برای ناشران فراهم تدریجی به همان اندازه در سال بلند مدت کتاب های جدیدی را آشکار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد بازار کنند.

آصفی همراه خود خاص اینکه امیدواریم در سال جدید موضوع تامین کاغذ ناشران رفع شود، اظهار داشت: بخشی اجتناب کرده اند کاغذ اجتناب کرده اند طریق واحد تولیدی های خانه تامین تبدیل می شود به همان اندازه هم قیمت کمتری برای ناشران داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در ساخت بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صرفه باشد. کتاب ها.”