گزارش سراسری «عروسک های خیمه عصر‌تفریحی» موزه کودک کانون پرورش ذهنیبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین‌الملل کانون، موزه سراسری آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات کودک در راستای محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری اجتناب کرده اند دستاوردهای کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان در سال ۱۴۰۰ اقدام به گزارش مجموعه «عروسک‌های خیمه عصر‌تفریحی» اجتناب کرده اند سوی گروه میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری ملت کرد.

این مجموعه برای ادغام کردن ۴۶ عروسک درمورد به اواخر فاصله قاجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل فاصله پهلوی اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعلق به لوتی حسین فرزند کاکا محمد شیرازی اجتناب کرده اند اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشکسوتان خیمه عصر‌تفریحی در ایران است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی وسط ساخت تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر عروسکی کانون پرورش ذهنی خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به موزه سراسری آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات کودک کانون منتقل شد.

این عروسک‌ها پس اجتناب کرده اند انجام سطوح اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید مشاوران گروه میراث زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری ملت در روز ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی این گروه مجوز گزارش سراسری بدست آمده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فهرست آثار سراسری ملت گزارش شدند. عروسک مبارک، سلیم خان، پهلوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اجتناب کرده اند جمله عروسک‌های این مجموعه به شمار می‌توسعه.

کنجکاوی‌مندان می‌توانند برای بازدید اجتناب کرده اند این مجموعه به موزه سراسری آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات کودک، واقع در جاده فاطمی، جاده حجاب، وسط آفرینش‌های زیبایی شناختی هنری کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان مراجعه کنند. موزه سراسری آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات کودک کانون پرورش ذهنی روزهای شنبه به همان اندازه چهارشنبه اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح به همان اندازه ۱۶ پذیرای کنجکاوی‌مندان است.