“گفتمان طلایی سلامت”؛ رئوس مطالب طرفدار های بهداشتی امام رضا (علیه السلام)
در هفدهمین هفته اجتناب کرده اند راه اندازی شد کتاب رضوی همراه خود موضوع «چهارشنبه های امام رضایی»، کتاب «پیام زارعین سلامت» تفسیر رساله الذهب امام رضا (علیه السلام) مورد نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت.