۱۶ سیستم تجاری برای مجوزهای دولتی به پورتال سراسری مرتبط شدند


16 سیستم تجاری برای مجوزهای دولتی به پورتال ملی مرتبط شده اند
بر مقدمه داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) سید محمود اسلامی همراه خود ردیابی به اینکه این وزارتخانه برای تسهیل در صدور مجوزهای تجاری تاکنون ۱۶ سامانه صدور مجوز را به پرتال سراسری متصل کرده است، ذکر شد: تسهیل در صدور مجوزهای تجاری بر مقدمه سه مسئله کاهش زمان، کاهش ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ارزش ها. سطوح صادرات

معاون رشد اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی افزود: نامزدها اکتسابی پروانه درمورد به گروه امور سینمایی، وسط رشد فناوری دانش، معاونت مطبوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی}، معاونت باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … معاون وزیر امور هنری. دبیرخانه امور باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد سراسری تفریحی های کامپیوتر ای می توانند همراه خود برای مشاوره درگاه سراسری صدور مجوز کشوری اجتناب کرده اند این ارائه دهندگان استفاده کنند.

رئیس کارگروه رسانه، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت خرید و فروش ایران تصریح کرد: وسط رشد سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش وزارت ارشاد در امتحان شده {است تا} تمامی ارائه دهندگان این وزارتخانه را به پرتال سراسری مرتبط تنبل. : صدور مجوز کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار، شفافیت، عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات پر از اضطراب {خواهد بود}.