– ۶۲ کتاب اسباب ورزشی در هفته آثار هنری انقلاب اسلامی به بیست استانداری ملت کشتی شد.اداره کل هنرهای نمایشی همراه خود هدف تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دارایی ها تخصصی هنرهای نمایشی می خواست گروه های نمایشی در استانداری های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تامین نیازهای هنرمندان، دوستداران تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان جهان های آموزشی اجتناب کرده اند دارایی ها آموزشی، ۶۲ تأثیر نمایشی صادر کرد. عناوین اجتناب کرده اند انتشارات حاضر، ۲۰ استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱ شهرستان در هفته آثار هنری انقلاب اسلامی کشتی شد.