رژیم لاغری سریع

Illuminated Cinema: سینمای تحت تأثیر قرار گرفت اجتناب کرده اند دنیای نامرئیخبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) رویا سلیمی: «سینمای نورانی» یکی اجتناب کرده اند این عبارات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامش به معنای سینمای شهید مرتضی افنی است. مجموعه مستند روایت فاتح یکی اجتناب کرده اند اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوهای سینمای روشنگرانه به شمار {می رود}. آون اجتناب کرده اند جمله کسانی بود کدام ممکن است سعی کرد نوع جدیدی اجتناب کرده اند سینما را راه اندازی شد تدریجی. سینمایی کدام ممکن است در آن استراتژی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای سینمایی اهمیت چندانی ندارند. با این حال این ایده به طور معمول همراه خود مفاهیمی قابل مقایسه با سینمای معنایی، ماورایی، دینی، مارکسیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خطا گرفته تبدیل می شود. این مداخله مصادف همراه خود حضور معنویت در آثار سینمایی دهه شصت بود، اجتناب کرده اند این رو ژانرهای جدیدی همراه خود عناوین مختلف اجتناب کرده اند جمله سینمای دینی، سینمای ماورایی، معنایی، قدسی، مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… وارد ادبیات سینمایی هنرمندان این بخش شد. این پراکندگی محتوای سینمای نورانی طیف وسیعی اجتناب کرده اند درو کردن ها را اجتناب کرده اند آن تحمیل کرد. در سالگرد بیانیه سوگند خورده شهید افنی، بحث پیرامون معانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس سینمای روشنگری تمیز اجتناب کرده اند لطف نیست.

منظور اجتناب کرده اند سینمای روشنفکر، همه وقت کانون اصلی بیش از حد روی کارگردان است. موسیقی همراه خود کارگردان هر دو سوار ارتباط تنگاتنگی دارد. آون به جای آن استفاده اجتناب کرده اند فرآیند های عادی روایت، سعی کرد اجتناب کرده اند فرآیند های جدید عکس بیشتر مبتنی بر اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریزه استفاده تدریجی.

شهید آوینی به صورت صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بداهه شناسایی «اشراقی» را برای اکثریت اینها سینما محدوده کرد. اشراق در لغت به معنای روشن شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن جمع کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلوع است، همراه خود اشراق همه عامل آفتاب تبدیل می شود، اشراق قابل مقایسه با خورشید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این واقعیت است، حسروردی اشراق را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابش انوار عقلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور کمال از آن آگاه است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارواح پرهیزگار.» عبارت شرق همه وقت برای ردیابی به مکانی است کدام ممکن است تأمین آفتاب است.» (مدپور: ۱۳۸۴۳، ۹۳).

اصطلاح اشراق را ایده سهروردی نیز تفسیر کرده است. به مشاوره سهروردی، موجودات جهان اجتناب کرده اند آفتاب آفریده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب بر یکدیگر می تابد. او اولین اشراق متقابل را اشراق نامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این روایت شیخ اشراق را یافت. طبق فرآیند اشراق، آفتاب معرفت باید اجتناب کرده اند دل بتابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتابد. این تنها اجتناب کرده اند طریق اهلی کردن نفس به انگشت می آید. به همین دلیل، فرآیند این فلسفه، پرورش مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تطهیر آن اجتناب کرده اند غیر خداست. بعد از همه، تفسیر فلسفی روشنگری قطعاً همراه خود رئوس مطالب سینمایی آون اجتناب کرده اند آن سازگار شدن ندارد. او مرتب سازی فیلمبرداری شهودی را اجتناب کرده اند اکثریت اینها سینما استنباط کرد. به مشاوره او، وقتی سوار نقاب شخصی را برمی دارد، به حداقل یک قوز اجتناب کرده اند واقعیت می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است خوشایند به تذکر برسد. در اکثریت اینها سینما، کارگردان به جای آن بستگی به توانایی سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی کارگردان، نیازمند درک واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال ای است کدام ممکن است همراه خود واقعیت برقرار می تدریجی. پیامد هنری بودن آن، خلاقیت کتاب شکل است.

آنچه {در این} زمینه ممکن است مهمتر اجتناب کرده اند هر عامل عکس باشد بحث واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت است. برخلاف تذکر کراکائر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازن کدام ممکن است سینما را آینه واقعیت می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئالیسم را تایید می کنند. Avene دیدگاه انصافاًً متفاوتی با اشاره به این موضوع دارد. به تذکر او سینمای روشن آفرینی مجدد هر دو تصویری آینه ای واقعیت نیست، اما علاوه بر این بازتابی اجتناب کرده اند داخل کارگردان است. بدون در نظر گرفتن روح فیلمساز آلوده، متروک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدتر باشد، تأثیر اجتناب کرده اند واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت دورتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} میان روح فیلمساز بهتر تبدیل می شود کدام ممکن است {در این} صورت روح انسان به منعکس کردن ای تغییر تبدیل می شود کدام ممکن است تمام واقعیت را نمایش می دهد. شخصی را نمایش می دهد. به معنای واقعی کلمه هستند واقعیت چیزی خارج اجتناب کرده اند کارگردان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین فیلمبرداری {نمی تواند} انعکاسی اجتناب کرده اند واقعیت کاملاً باشد. چنین تعبیری اجتناب کرده اند سینما برخلاف تذکر کسانی است کدام ممکن است آثار هنری را صحبت روح سوار می دانند. از بر ایده ایده ها سینمای روشنگری، آنچه فیلم را اجتناب کرده اند واقعیت در اطراف می تدریجی ظاهر شد سوار است. یعنی شخصی سوار حجاب بین تأثیر هنری، واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت است. اگر این «شخصی» اجتناب کرده اند بین گذشت باشد; سوار به غریزه واقعیت می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است آنچه را کدام ممکن است بر قلبش نازل شده با بیرون تنظیم به دیگران تهیه تدریجی.

به معنای واقعی کلمه هستند در رئوس مطالب سینمای روشنگرانه، به جای آن بحث اجتناب کرده اند آثار هنری، فیلم، سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی، مباحث نظری همراه خود رویکردی ماوراal الطبیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعرانه بازرسی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت روانشناختی فیلمساز، محور این بحث است. به همان اندازه جایی کدام ممکن است موضوع فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربرد فناوری نیز بر آن سایه افکنده است. مبنا محتوایی است کدام ممکن است باید ساخت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فیلتر تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودآموزی نیز می گذرد; با این حال او افسون بصری را انکار نمی شود. همراه خود جادوی در کنار همراه خود تکبر در تضاد است.

در سینمای عصر روشنگری، تکنولوژی سینما باید شناخته شده به عنوان حجابی کدام ممکن است مانع اجتناب کرده اند وجود واقعیت هستی تبدیل می شود اهلی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مهارت، اگرچه انکارناپذیر همراه خود توانایی فنی گفته می شود، با این حال بیش اجتناب کرده اند هر عامل آرم دهنده اتصال ای است کدام ممکن است فیلمساز همراه خود آن دارد. دنیای او خارج اجتناب کرده اند وجود سینمای روشنگری بر ایده انسان روشنگری بازسازی شده است، ۹ لزوماً فیلمساز روشنگری. بر این ایده، آثار هنری شهودی، آثار هنری دقیق است، با این حال هر شهودی در بخش آثار هنری جایز نیست.
«سوار صاحب غریزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آثار هنری ناگزیر تکیه کن به وحی است، مرتب سازی استنباط کدام ممکن است نباید همراه خود وحی خاص کدام ممکن است به پیامبران می رسد خطا شود، سوار اجتناب کرده اند غیب الهام خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را اجتناب کرده اند بهشت ​​خواهد گرفت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرزندان پایین می دهد.» اجتناب کرده اند فرشتگانی کدام ممکن است واسطه الهام هستند.» (افنی: ۱۳۷۳، ۱۴۵).
تأمین:
آینه جادو: ۱۳۷۳، ج۲. تهران: وسط باکلاس، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری ایثارگران
سینمای نورانی: محمد مددپور، سینمای دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری تذهیب شده شهید افنی در اتصال همراه خود عکاسی، تهران: سوره مهر، ۱۳۸۴.